TEAM

 

Co-Founders

Sam Stourdzé, RongRong

 

Art Directors

Gu Zheng

 

Administrative Director

Jiang Dongheng

 

Coordinator

Yan Qi, Teng Qingyun

Assistants: Xue Yadan, Zhang Lei

 

Administrators

Xu Dong, Yao Gaocai

Assistant: Shen Haoqing

 

 

Exhibitions

Ren Baiyu, Wang Jianan, Xiao Ruiyun, Guo Jingyao, Fan Jinqi, Li Zijian, Chen Jingjing

Assistants: Guo Xiaonan, Wang Luxiao, Zhao Heyue

 

Media/Public Relations

Chen Jing, Liu Mengting, Wang Ruoyu

Assistant: Xin Xin, Meng Jiao

 

Education/Public Events

Hu Jiawen, Lin Ting,Lu Liqing, Lan Huimei, Xue Ruimeng

Assistant: Wang Xuanru, Yi Guankun

 

Exhibition Construction

Managers: Wang Jian, Gu Yimin

Team: Li Jiezhen, Wu Huiming, Hao Xuyuan, Liang Ye, Yang Jing

 

Creative Direction and Design

Qu Xiaoyi

Assistant: Zhang Saiyu

 

Space Design

Wang Yuchen