TEAM

 

Co Founders

Sam Stourdzé,RongRong 

 

Co Directors

Christoph Wiesner, RongRong

 

Art Directors

Gu Zheng

 

Administrative Director

Jiang Dongheng

 

Executive Director 

Yan Qi

 

Deputy Executive Director 

Teng Qingyun

 

Exhibitions

Chen Jingjing, Fan Jinqi, Guo Jingyao, Li Zijian,Tong Wenjie, Wang Jianan, Xiao Ruiyun,Xue Rumi,Zhang Siyang

Assistants: Cheng Boyi,Chen Peiqi,Du Rong,Gong Siqin,Huang Qian,Huang Zewei,Lin Tingxuan,Liu Xinyu,Luo Wanqi,Wang Ruihan,Zhang Ningyue,Zheng Ziteng

 

Education/Public Events

Coordinator:Hu Jiawen

Team:Lin Ting, Lu Liqing, Wu Yingjie

Assistant: Huang Qinqing,Li Junlin,Li Xinyu,Lin Mochen,Sun Yuxuan

 

Media/Public Relations

Chen Jing,Chen Yan, Liu Mengting, Li Yanru,Fan Jinqi

Assistant: Lin Jian,Liu Shiyun, Tang Rongjia,Zheng Yichuan,Li Mengqi

 

Administrators

Lin Ting,Tong Wenjie,Xu Dong,Yao Gaocai

Assistant:Tang Juncheng

 

Exhibition Construction

Managers: Wang Jian, Gu Yimin

Team: Hao Xuyuan, Li Jiezhen, Liang Ye, Wu Huiming, Yang Jing

 

Creative Direction and Design

Qu Xiaoyi

Assistant: Chen Shiyang,Li Yujing,Lin Mochen,Liu Tongxian,Qi Shuangyi

 

Space Design

Wang Yuchen