TEAM

 

Co Directors

Christoph Wiesner, RongRong

 

Art Directors

Gu Zheng

 

Administrative Director

Jiang Dongheng

 

Deputy Director of Operations

Yan Qi

Assistants: Zhang Lei

 

Project Manager

Teng Qingyun

Assistant: Xue Yadan 

 

Administrators

Xu Dong, Yao Gaocai, Shen Haoqing

 

Exhibitions

Chen Jingjing, Fan Jinqi, Guo Jingyao, Li Zijian, Ren Baiyu, Wang Jianan, Xiao Ruiyun

Assistants: Yi Guankun

 

Media/Public Relations

Chen Jing, Liu Mengting, Wang Ruoyu

Assistant: Chen Xuanchi, Meng Jiao

 

Education/Public Events

Hu Jiawen, Lin Ting, Lu Liqing, Lan Huimei, Xue Ruimeng

Assistant: Wang Xuanru

 

Exhibition Construction

Managers: Wang Jian, Gu Yimin

Team: Hao Xuyuan, Li Jiezhen, Liang Ye, Wu Huiming, Yang Jing

 

Creative Direction and Design

Qu Xiaoyi

Assistant: Qi Shuangyi, Tian Miaomiao

 

Space Design

Wang Yuchen