Immeasurable: 2016 the 8th Three Shadows Photography Award Exhibition

9 April - 3 June 2016

 

Host: Three Shadows Photography Art Centre

Exhibition Directors: RongRong & inri

Curator: Chen Shen

 

Opening and Announcement: 3 pm, April 9, 2016

Duration: April 9, 2016-3 Jun 3, 2016

 

Finalists

Chen Wenjun & Jiang Yanmei, Dong Yuxiang, Gao Lei, Gao Yutao, Guo Yilin, Huang Yang, Huang Zhenqiang (Dennis Wong), Huang Zhenwei, Jiang Sheng, Leong Chonglao, Lam Pok Yin Jeff & Chong Ng (The winner of the general award) , Liu Shuwei, Luo Zhizhong, Pu Yun, Qian Ruya, Wang Jiping, Wang Lei, Wang Yan(winner of Shiseido Photographer Award), Xin Hong'an, Yang Wenbin,Ying Chaoxu, Zeng Rui, Zhi Leiying, Zhu Liyue.

 

Jury

  • Quentin Bajac - Chief Curator of Photography Department, the Museum of Modern Art (MoMA)
  • Wu Hung - Harrie A. Vanderstappen Distinguished Service Professor and Director of Center for the Art of East Asia, the University of Chicago
  • Satoshi Machiguchi - Director and Designer of MATCH and Company
  • RongRong, Founder and Director of Three Shadows Photography Art Centre
  • Philip Tinari - Director of the Ullens Center for Contemporary Art (UCCA)