A Monologue: A Solo Exhibition by Shaoyan Yu

10 June - 9 July 2019 Xiamen