FOUNDERS & ART DIRECTORS - RongRong&inri

DIRECTOR OF OPERATIONS-Lu Zhiyong

 

Beijing

 

EXHIBITION: Qi Yan (Manager), Ma Xinyi

EDUCATION: Hu Jiawen

MEDIA :  Zhang Chi

SYSTEMS: Chen XInyi

DESIGN:  Pan Yuchen

ART STORE:  Lu Liqing(Manager), Mu Yan

+3 GALLERY:  Ma Mengchen (Manager), Yang Jiali (Assistant)

ADMINISTRATION&COMMERCIAL COORPARATION MANAGER: Yao Gaocai

CASHIER&ADMINISTRATION ASSISTANT:Yang Chengmei

ACCOUNTANT:Han Yulan

    

Xiamen

 

EXECUTIVE DIRECTOR: Xu Dong

EXHIBITION & MEDIA: Teng Qingyun (Manager), Cheng Dong

EDUCATION:   Huang Shuping, Yin Jie

ART STORE:  Le Ziyi, Chen Jingjing

LIBRARY: Zhong Linchun

ADMINISTRATION: Lu Lixiu

ACCOUNTANT:Wu Xianhui