FOUNDERS & ART DIRECTORS - RongRong&inri

DIRECTOR OF OPERATIONS - Lu Zhiyong

 

Beijing

 

EXHIBITION: Qi Yan (Manager), Ma Xinyi, Ren Baiyu

EDUCATION: Hu Jiawen

MEDIA :  Zhao Jiexin

ARTIST-IN-RESIDENCE: Chen XInyi

ART STORE:  Mu Yan, Zhang Siyi

+3 GALLERY:  Yang Jiali, Lu Liqing

ADMINISTRATION&COMMERCIAL COORPARATION MANAGER: Yao Gaocai

CASHIER&ADMINISTRATION ASSISTANT:Yang Chengmei

ACCOUNTANT:Han Yulan

    

Xiamen

 

EXHIBITION: Teng Qingyun (Manager), Xiao Ruiyun

ADMINISTRATION: Cheng Dong

FINANCE: Xu Dong

EDUCATION:   Huang Shuping, Lin Ting

ART STORE: Lu Liqing, Chen Jingjing, Yin Jie

DIGITAL PRINTING CENTRE: Chen Jingjing

LIBRARY: Lu Liqing

ACCOUNTANT:Wu Xianhui

 

 

LEGAL ADVISER: Zheng Ying (JT&N, Beiing)