Points of Impact: 2008-2009 First Annual Three Shadows Photography Award Exhibition

25 April - 26 July 2009

Organizer: Three Shadows Photography Art Centre

Supporter: Shiseido

Opening and Award Ceremony: April 25, 2009, 3:30pm

 

Chinese Contemporary Photography Symposium

April 25, 2009, 2:00-3:30pm

Guests: Kotara Iizawa, Christopher Phillips, Karen Smith, Gu Zheng, Bas Vroege, RongRong&inri, Zhang Li

 


 

 

Finalists

 

Thomas Ting, Gao Yuan, Huang Jing, Huang Shiyun, Jiang Pengyi (the winner of the Tierney Fellowship Prize) , Rraay Lai, Lin Shu, Ling Hua, Liu Ke, Wayne Liu, Liu Yuan, Luo Dan, Luo Yang, Ma Qiusha, Ri Yue, Shan Feiming, Sun Yanchu, Sun Yusheng, Tang Nannan, Wei Shelin, Wang Wei, Xie Qiongzhi, Xin Gang, Yan Ming, Yu Xiao, Zhang Mengting, Zhu Hongling (the winner of the Shiseido Female Photographer Prize) 

 

Participant artists of "Outward Expressions, Inward Reflections": Adou (the winner of the TSPA), Cai Weidong, Lu Yanpeng, Qiu

 

Jury

 

  • Kotara Iizawa - Photography Critic and Curator, Japan
  • Christopher Phillips - Curator, International Center for Photography, USA
  • Karen Smith - Art Critic and Curator, Beijing
  • Gu Zheng - Photography Critic and Professor, Fudan University, Shanghai
  • Bas Vroege - Director and Curator, Paradox Foundation, Netherlands