MO YI: ME IN MY SURROUNDINGS – 80' 90' 2000'

19 June - 18 July 2010