TEAM

 

CO-FOUNDERS

Sam Stourdzé, RongRong

 

CONSULTANTS

Gu Changwei, Kuo Li-hsi, Charles Jin, Thomas Shao, Jenny Jinyuan Wang, Wang Jun, Zhong Weixing

 

AWARD JURY MEMBERS 

Gu Zheng, RongRong, Christoph Wiesner, Carol Yinghua Lu, Liu Bolin, Wang Huangsheng  

 

LOCAL CONSULTANTS

Chen Wei, Chen Yongpeng, Feng Sha,  Li Shixiong 

 

ART DIRECTORS

Gu Zheng

 

Administrative Director

Jiang Dongheng

 

coordinator

Qi Yan

 

ADMINISTRATORS

Cheng Dong, Xu Dong, Yao Gaocai

 

EXHIBITIONs

Teng Qingyun, Ma Xinyi, Ren Baiyu, Xiao Ruiyun, Cheng Dong, Cheng Jingjing

Assistants: Wang Mengyuan, Li Yihe, Li Yiwei, Lin Haoken, Zhang Jiawei, Tong Wenjie, Dong Yuluan, Shishang

 

MEDIA and public RELATION

Zhang Chi, Chen Jing, Chen Yan, Li Zijian, Li Yunliang, Liu Mengting

 

EDUCATIOn and public events

Hu Jiawen, Lu Liqing, Li Zheng, Lin Ting, Huang Shupin, Lan Huimei, Mou Yan, Zhang Siyi

Assistant: Gao Minglu, Lin Chenwei, Jiang Yishan

 

Exhibition construction

Manager: Wang Jian, Gu Yimin

Team: Li Jiezhen, Wu Huiming, Hao Xuyuan, Liang Ye, Qiu Ping, Yang Jing

 

creative direction and design 

Hu Yulin, Qu Xiaoyi

 

SPACE DESIGN

Wang Yuchen

 

 


 

 

Rencontres d'Arles

 

Director

Christoph Wiesner

 

Executive assistant and partnerships manager

Juliette Collomb

 

Vice Director

Aurélie de Lanlay

 

Executive Director

Agnès Benichou


Communication Direction

Aurélien Valette


Exhibition Production Direction

Caroline Courrioux


Exhibition Production Manager

Cécile Nédélec


Space Design

Olivier Etcheverry, Amanda Antunes