TEAM

 

CO-FOUNDERS

RongRong, Christoph Wiesner

 

ART DIRECTORS

Gu Zheng

 

ADMINISTRATORS

Yao Gaocai, Cheng Dong

 

EXHIBITIONS

Managers: Qi Yan

Officers:  Teng Qingyun, Ma Xinyi, Cheng Dong, Ren Baiyu, Xiao Ruiyun

 

COMMUNICATIONS / MEDIA RELATIONS

Media: Zhao Jiexin, Zhang Chi, Liu Mengting, Li Zijian

Local Media Manager: Chen Jing

 

EDUCATION

Team: Hu Jiawen, Lin Ting

 

art store

Team: Lu Liqing, Mou Yan, Zhang Siyi, Chen Jinjin, Yin Jie

 

SPACE DESIGN

Wang Yuchen

 

Graphic Design 

Hu Yulin, Qu Xiaoyi

 


 

 

RENCONTRES D’ARLES

DIRECTOR

Sam Stourdzé

 

VICE DIRECTOR

Aurélie de Lanlay

 

EXECUTIVE DIRECTOR

Agnès Benichou

 

COMMUNICATION DIRECTION

Aurélien Valette

 

EXHIBITION PRODUCTION DIRECTION

Caroline Courrioux

 

EXHIBITION PRODUCTION MANAGER

Cécile Nédélec

 

EXHIBITION ON-SITE MANAGEMENT

Cécile Peillon, Françoise Perronno

 

SPACE DESIGN

Olivier Etcheverry, Amanda Antunes

 

ASSISTED BY

Juliette Collomb, Lauriane Hervieux