Jimei x Arles Team

Chen Jing

Chen Jingjing

Fan Jinqi

Gu Yimin

Guo Xiaonan

Guo Jingyao

Hao Xuyuan

Hu Jiawen

Jiang Dongheng

Lan Huimei

Li Jiezhen

Li Zijian

Liang Ye

Lin Ting

Liu Mengting

Lu Liqing

Yan Qi

Qu Xiaoyi I

Ren Baiyu

Shen Haoqing

Teng Qingyun

Wang Xuanru

Wang Jianan

Wang Jian

Wang Luxiao

Wang Ruoyu

Wu Huiming

Xiao Ruiyun

Xin Xin

Xu Dong

Xue Ruimeng

Xue Yadan

Yang Jing

Yao Gaocai

Zhang Lei

Zhang Saiyu

Zhiyong

 

 

 

 


 

 

Rencontres d'Arles

 

Director

Christoph Wiesner

 

Executive assistant and partnerships manager

Juliette Collomb

 

Vice Director

Aurélie de Lanlay

 

Executive Director

Agnès Benichou


Communication Direction

Aurélien Valette


Exhibition Production Direction

Caroline Courrioux


Exhibition Production Manager

Cécile Nédélec


Space Design

Olivier Etcheverry, Amanda Antunes