MEDIA ONLINE SHOP Mail subscription
提交 Cancel
Exhibition introduction2016 the 8th Three Shadows Photography Award Finalists Announcement
From April 26, 2014 to June 30, 2014

After intense deliberation by the selection committee andspecially guest photographer Liu Zheng, 28 finalists were selectedout of the 580 applicants to participate in the sixth Three Shadows

Photography Award (TSPA) exhibition.

 

The 2014 Photography Award finalists were An Desheng, ChenCanrong, Sophie Tianxin Chen, Chen Xiaofeng, Fan Xiaoying,Han Shuo, Hou Shuai, Li Zhaohui, Edward Lee, Li Jin, Li Shun, LiYunchuan, Li Zhiguo, Liu Tao, Liu Zhangbolong, Lu Jie, Ma Che,Ouyang Shizhong, Sun Xiaochuan, Tian Jing, Wang Xing, WangYaxin, Wang Yuanling, Yang Yingji, Yu Huaqiang, Zhang Wenxin,Cheng Peikwen, and Ju Lanching.2014 Three Shadows Photography Award International JudgePanel included: Candida Höfer, Artist (Germany); Liu Zheng,Artist (China); Arthur Ollman, Professor of Art, San Diego StateUniversity, Chairman of the Board of Directors, Foundation forthe Exhibition of Photography, Photographer (United States);

RongRong, Photographer and Founder of Three ShadowsPhotography Art Centre (China); and Tokihiro Satō, Photographerand Professor at Tokyo National University of Fine Arts and Music

(Japan).