MEDIA ONLINE SHOP Mail subscription
提交 Cancel
ABOUT US
首页: ABOUT US >>Our Team


Founders: RongRong & inri

Director of Operations: Lu Zhiyong


Beijing Staff

Beijing Director: Nataline Colonnello

Curator: Shen Chen

Visual Creative Manager: Wei Longwen

Exhibitions: Qi Yan

Media: Tan Geng, Chen Xinyi

Business Development Manager: Zhang Shuqi

Coffee & Book Shop, Publications:  Yuan Zhenzhen,Mu Yan

+3 Gallery: Lu Fangyuan (Manager), Lu Liqing, Ma Mengchen, Wu Xixiao 

Administration: Yao Gaocai (Manager)

    

Xiamen Staff

Exhibitions & Media: Teng Qingyun, Yan Xueting

Education: Wu Baozhong (Manager), Guo Xiaoshan, Lei Yuting, Huang Shuping, Pan Yuchen

Library: Zhong Linchun

Administration: Lu Lixiu (Manager), Que Maolong, Ye Xiaoshuang